1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Politiattest

Politiattest på 1 -2 - 3

VEDLEGG i elektronisk søknad om politiattest:

 

Skjema for bekreftelse på verv i foreningen, trykk HER

Krav om politiattest i ØTI

Elektronisk levering av politiattest søknad, se steg 1 -2- 3 under for hvordan du gjør det.

Må sendes med vedlegg om befreftelse fra frivillig organisasjon, se vedlegg til høyre: Politiattester - oversendelse av bekreftelse


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
 

I ØTI blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle over 15 som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Personer under 18 år med tillitsverv i ØTI finner egen søknad på Politi.no, bruk link under.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. ØTI har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik gjør du:


1:Fyll ut skjema: Politiattest bekreftelse på verv i klubb og lagre på egen pc. Gå inn på: Politi.no og gå inn på: Gå til elektronisk søknad om politiattest til høyre på siden og logg inn.

 2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til ØTI.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig for ordningen i ØTI. Dersom det ikke er mulig å personlig vise fram politiattesten så kan den, etter avtale, sendes som bilde sms. 

Du er registrert med gyldig politiattest i klubben når politiattest er framvist til Politiattest ansvarlig i ØTI. 

ØTI skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn og dokumetere at den er framvist.

 

Ansvarlig for Politiattester i ØTI er:
Jan-Erik Fossheim
Øvregate 6 B
2635 Tretten

janerik@trettenhallen.no
92426488Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i ØTI

 
Hva skal idrettslaget gjøre?
• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.
• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.
• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF ved sin idrettskrets for råd og veiledning i disse sakene eller på
e-post til politiattest@idrettsforbundet.no