1. Hjem
 2. OM ØTI
 3. Årsmeldinger

Regnskapsåret 2022

Årsmøtet 22. mars kl. 19:00 på klubbhuset.

 

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i ØTI:

SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

SAK 2. Velge dirigent.

SAK 3. Velge protokollfører.

SAK 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

SAK 5. Godkjenne foretningsorden.

forretningsorden-årsmøte ØTI.pdf

SAK 6. Godkjenne innkallingen.

SAK 7. Godkjenne sakslisten.

SAK 8. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.

 - Årsmelding for ØTI 2022.docx.pdf

Mangler årsmelding for alpint og håndball, legger de inn fortløpende.

SAK 9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,

Årsregnskap ØTI 2022 signert.pdf

Resultatrapport per gruppe ØTI 2022 øti.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2022 signert.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2022.pdf

SAK 10. Behandle innkomne forslag og saker

SAK 10.1 Dele ut Æresmedlemskap

Sak 10.2 Endring av idrettslagets Lov

Forslag til ny Lov for Øyer-Tretten IF er vedlagt. Styret foreslår følgende endringer i idrettslagets lov:

Forslag_Lov for Øyer-Tretten IF.pdf

 • Loven oppdateres i henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. Gjennom medlemskap til Norges idrettsforbund, forplikter idrettslaget å følge gjeldende lovnorm. Styret har myndighet til å vedta endringer i henhold til dette og opplyser herved at disse endringene er foretatt. Disse endringene medfører utelukkende nedkorting av paragrafene, der det nå henvises til Norges idrettsforbunds Lov for full tilgang til bestemmelsene.

 • Styret foreslår opprettelse av ny gruppe i Øyer-Tretten IF. Med dette søkes medlemskap i Norges Cykleforbund (NCF), som medfører endring i ØTIs Lov §2(2).

 • Styret foreslår endret sammensetning i styrende organer. ØTI ønsker et hovedstyre som er tettere på idretten og daglig leder. Beslutninger og vedtak i hovedstyret skal tas på grunnlag av hva som er best for fellesskapet og idrettsaktiviteten i ØTI. Representanter fra undergruppestyrene i fellesskap skal utgjøre Hovedstyret i ØTI. De har de beste forutsetninger til å ta gode beslutninger for ØTI mellom årsmøtene. Et Hovedstyret som ivaretar verdiene, samholdet og utvikler foreningen til det beste for våre medlemmer og idretten.  

Ved at alle undergrupper er representert i hovedstyret ivaretar man «nøytraliteten» i styrearbeidet. Hovedstyret skal følge de demokratiske prosessene for godt styrearbeid i henhold til ØTI sin Lov og overordnede lover og føringer fra NIF.

 • . Dette medfører endring i ØTIs Lov §10(3)14.:

  • Hovedstyret

   • Leder. Velges for 1 år.

   • Nestleder. Velges for 1 år.

   • 5 styremedlemmer. Velges for 2 år. 

   • 2 møtende varamedlem. Velges for 2 år.

 • Kontrollutvalget

  • Leder. Velges for 1 år.

  • 1 medlem. Velges for 2 år. 

 • Valgkomiteen

  • Leder. Velges for 1 år.

  • 1 medlem. Velges for 2 år. 

  • 1 varamedlem. Velges for 2 år.

 • 17. mai komite

  • ØTI bistår 17. mai komite med prosjektregnskap, innkjøpsavtaler og betalingsløsninger til gjennomføring av arrangement. Daglig leder har dialog med 17. mai komiteensleder(e), daglig leder har ikke møteplikt.

SAK 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for sesongen 2023.

- Forslag 150 kr for enkeltmedlemskap

- Forslag 450 kr for familiemedlemskap

ØTI har praktisert familiemedlemskap tidligere, nå har Rubic utviklet modul til å fakturere familemedlemskap. Hovedstyret ønsker å innføre dette fra og med 2023.

- Forslag 1050 kr treningsavgift styrkerom

- Årsmøte gir Undergruppestyrene mandat til å fastsette egne treningsavgifter for 2022/23 sesongen ut fra egne budsjetter.

SAK 12. Vedta klubbens budsjett.

Kopi av Budsjett2023 ØTI.pdf

SAK 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Årsmøtet må ta stilling til om undergruppestyrer velges på årsmøtet eller oppnevnes av hovedstyret i etterkant av årsmøtet, samt hvem som har ansvar for å finne kandidater.

Organisasjonskart 2023.pdf

SAK 14. Foreta følgende valg:

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2023.pdf (fylles inn ettervert som valgkomiteer/styrer har fått på plass undergruppestyrer).

   ○ Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan og ØTI sin Lov

 

Regnskapsåret 2021

Årsmøte ble gjennomført onsdag 23. mars kl. 1900 på klubbhuset og på nett.

 

Saksdokumenter for årsmøte:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

ØTI årmøteprotokoll 2021 signert.pdf

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI 2021.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

ØTI regnskap 2021 signert.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2021 signert.pdf

Kontroll komiteensberetning 23-Mar-2022 18-18-30.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

SAK 6.1 årsmøte ØTI 2021 etablering av ØTI-frisbeegolf.docx.pdf

SAK 6.3 Forslag til støtte Røde Fjær 2022.pdf

SAK 6.4 årsmøte ØTI 2022 forskuttering av vant.pdf

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

vedtatt flat medlemskontingentpå 150 kr  for medlemmer av Øyer/Tretten IF. for 2022

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2022

 ØTI Budsjett 2022.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart 2022.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2022.pdf

 

Regnskapsåret 2020

Årsmøte onsdag 24. mars kl. 1900 på klubbhuset og på nett.

Saksdokumenter for årsmøte:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

Årsmøteprotokoll 2020 ikke signert.pdf

(signert protokoll legges ut etter påske, takk til alle som stilte opp og bidro på Årmøte i Øyer/Tretten IF.)

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI 2020.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

-  Årsregnskap med noter 2020 sign-komprimert.pdf

Oversikt spillemiddelfinansierte anlegg 2020.pdf

-  ØTI_-_revisjonsberetning_2020 signert.pdf

ØTI Kontrollkommiteensberetning 2020.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

SAK 6.1 årsmøte ØTI 2021 etablering av ØTI-InnebandyHockey.pdf

SAK 6.2 årsmøte ØTI 2021 forvaltning av egenkapital forslag endret 16.3.pdf

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- 150 kr i flat medlemskontingent for medlemmer av Øyer/Tretten IF. for 2021

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2021

ØTI Budsjett 2021.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart 2021.pdf (forslag)

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2021.pdf

InnstillingØTISKI2021.pdf

Regnskapsåret 2019:

Saksdokumenter fra årsmøte 2019:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

Årsmøte protokoll 2020 signert.pdf

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI 2019.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

-  ØTI årsregnskap 2019 signert.pdf

-Note 8 budsjett og resultat 2019.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2019 signert.pdf

Kontrollkomiteens beretning for 2019.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

1. Orienteringsak gratis tilbud kun på 1 klassinger.

2. Tretten skianlegg (Musdalen), rehabilitering, les sak:

Arsmotesak lysloype Tretten.docx.pdf

- Ingen saker meldt med unntak av sak 7 fastsettelse av medlemskontingent. 

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- Vedtatt, medlemskontingent for 2019 settes til 150 kr

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2021

ØTI Budsjett 2020.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2020.xls

 

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2019 til et begivenhetsrikt år, ØTI er en godt drevet klubb med godt sporlig tilbud, gode idrettsanlegg og god økonomi.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur, som er helt avgjørende for vår utvikling som klubb og vår sportslige aktivitet, samt å sørge for at vi har en god økonomi.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2018:

Saksdokumenter fra årsmøte 2018:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

Signert Årsmøte ptotokoll 2018.pdf

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI samlet 2018.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190177.pdf / Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190178.pdf 2 sider

Regnskap 2018 sign0185.pdf / Regnskap 2018 sign0186.pdf / Regnskap 2018 sign0187.pdf 3 sider

Kontrollkomiteens beretning for 2018.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

- Ingen saker meldt med unntak av sak 7 fastsettelse av medlemskontingent. 

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- Vedtatt, medlemskontingent for 2019 settes til 150 kr

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2019

ØTI Budsjett 2019.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart ØTI 2019.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2019.pdf

 

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2018 til et begivenhetsrikt år, ØTI er en godt drevet klubb med god økonomi.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur, som er helt avgjørende for vår utvikling som klubb og vår sportslige aktivitet, samt å sørge for at vi har en god økonomi.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

 

Regnskapsåret 2017

 Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2017:

-         SAK 4 Årsberetning: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

-         SAK 5  Regnskap med revisors beretning SAK 5 Regnskap, Balanse og Noter 2017.pdf / SAK 5 ØTI - revisjonsberetning 2017 signert.pdf

-         SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-         SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-         SAK 8 Forslag til budsjett: SAK 8 Periodisk Budsjett 2018.pdf / SAK 8 Budsjett 2018 ØTI.pdf

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-         SAK 10 Valgkomiteens innstilling: SAK 10 ØTI Styrer og verv 2018 og 2019.pdf

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf