1. Hjem
 2. Medlemskap

Medlemskontingent:

 

Genrelt informasjonshefte om Øyer-Tretten IF. HER

 

Enkeltmedlemskap: kr. 150,- Familiemedlemskap 450,-bli medlem.jpg

Øyer-Tretten IF har enkelt og familiemedlemskap, medlemskontingenten faktureres ut etter årsmøte. Familiemedlemskap ble innført etter vedtak på Årsmøte 2023. 

Medlemsavgift gjelder pr. år og du betaler en gang pr. familie- eller medlem, uansett hvor mange idretter du deltar på i Øyer-Tretten IF. Aktivitetsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett se meny til venstre.

 
Datoer for fakturering av medlems- og treningsavgifter: Mars/april Faktureres medlemskontingent Øyer-Tretten IF 

 

Idrettsskolen er gratis for 1. klassinger for dere som velger å fortsette på idrettskolen i 2. klasse blir det en treningsavgift på 500 kr + medlemskap i Øyer-Tretten IF. 

 

Aktivitetsavgifter:

 Se ulike satser pr. undergruppe ved å scrolle nedover.

ØTI Fotball logo.png

Aktivitetsavgift fotball

 

Aldersgruppe Sats 2023 
6-7 år 0 
8-10 år 850 
11-13 år 1175 
14-16 år 1500 
17+ 1500 
    

 

 Aktivitetsavgiften vil bli fakturert fra vårt medlemssystem i løpet av april/mai. Har du ikke fått epost, ta kontakt med lagleder for å sjekke at rett adresse ligger inne

 

ØTI Håndball logo.png

Aktivitetsavgift håndball

Aldersgruppe  

 

   Sats 2022/2023

Intersport 4'er

 

Gratis!

Aktivitetserien

 

1200,-

Regionserien

 

1500,-

Seniorer

 

 

ØTI Turn logo.png

Aktivitetsavgift turn

Aldersgruppe

 Sats vår 

Sats høst 

7 år og yngre fredager

 350,-

350,-

8 år og eldre fredager

 400,-

400,-

ØTI alpint logo.png

Aktivitetsavgift alpint

Aldersgruppe

 

Sats 

Skileik

8 år og yngre

 

500,-

Skiaction

U10, U12 og U14

 

700,-

Ved oppmøte over to treninger er man ansett som aktiv og må betale aktivitetsavgift til ØTI-Hafjell Alpint.

Ved organisert trening i ØTI Hafjell Alpint er alle utøvere i alderen 0-12 år forsikret gjennom NIF barneforsikring. Eldre løpere må ha skilisens.

ØTI ski logo.png

Aktivitetsavgiften til ØTI ski gir følgende fordeler:

 • Dekker påmelding til sone-, krets- eller nasjonale skirenn. Turrenn dekkes tom. junior.
 • Dekker halvparten av påmeldingsavgiften til miljøsamlinger
 • Nyte godt av skigruppas sponsoravtale med Sport 1 Hafjell. Dette inkludere ØTI-skiklær til gunstige priser.
 • Delta på skigruppas treninger med engasjerte og gode trenere.
 • Delta på en eller flere av Oppland skikrets sine samlinger

Aktivitetsavgift for 2022/2023 er: 

AldersgruppeSats 2022/23
Barn500,-
Ungdom (fra 14 år)      800,-
Mosjonister400,-

 

 

 

 

Les også om ØTI sin medlemsavgift her. Har du problemer med å betale aktivitetsavgiften finnes det løsninger for dette i idrettslaget, det kan du lese mer om her.

Oppdatert 20.11.2022 LTL

ELGEN_v5_txt_c5_.png

Aktivitetsavgift Innebandy for 2023

Aldersgruppe

 

Sats 

Alle grupper

 

300,-

 

  

Ved oppmøte over tre treninger er man ansett som aktiv og må betale aktivitetsavgift til ØTI-Innebandy.

Ved organisert trening i ØTI-Innebandy er alle utøvere i alderen 0-12 år forsikret gjennom NIF barneforsikring. Eldre løpere må ha lisens.

ØTI Trim logo.png

Aktivitetsavgift trim

Gruppe

 

Sats 

Gubbetrim

 

gratis for medlemmer

Treningsrom

 

1050,-

Alle skal få være med i Øyer-Tretten Idrettsforening!


Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.
Sliter du med å betale medlems- og/eller aktivitetsavgifter, så finner vi alltid en løsning på det sammen med deg.

 

Det finnes 4 muligheter:

 1. Du kan dele opp alle fakturaer fra Øyer-Tretten IF. Bruk kid- nummeret som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer (uten purregebyr) til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra så lenge du/dere holder din/deres del av avtalen.
 2. Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Del deretter opp treningsavgiften i flere deler. Når du har betalt medlemsavgiften, er du medlem av Øyer-Tretten IF. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, medlemsfordeler, mulighet til å konkurrere for klubben, stemmerett på årsmøter osv.
 3. Ta kontakt med Øyer-Tretten IF v/daglig leder hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette finner vi en løsning på og slike avtaler er kun mellom klubb og deg/dere som tar kontakt. Vi legger aldri på noen purregebyrer på våre fakturaer. Det finnes også andre ordninger man kan søke om penger for å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift(er).
 4. Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. 

 

For punkt 1-3, ta kontakt: 

Daglig leder, e-post: dagligleder@oti.no

Du kan også sende til kasserer for den gruppen det gjelder, se styre informasjon på undergruppen på www.oti.no 

 

Lov for Øyer-Tretten IF. ang. medlemskap i foreningen:

 

Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

 1. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

 

(2)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

 

(7)a)    Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang

 

b)        Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

c)         Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

 

(8)       Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

Medlemsfordeler

Det finnes mange fordeler ved å være medlem i Øyer-Tretten Idrettsforening. Først og fremst er du medlem i en klubb som til en hver tid vektlegger og prioriterer aktivitet og idrettstilbud av topp kvalitet for alle våre medlemmer. Hver dag jobber vi for at medlemmene skal ha et tilbud som gir maksimal idrettsglede og trivsel. Samtidig legger vi også til rette for at medlemmene skal få fordeler i form av rabatter og tilbud hos ulike aktører i næringslivet! MERK: For å kunne utnytte de ulike medlemsfordelene i Vind Idrettslag kreves fremvisning av medlemsbevis. Se info nedenfor.

Dette finner du ved å logge inn via denne linken (samme som ved innmelding) https://rubic.azurewebsites.net/Account/Login

Medlemsbeviset kan du selv eksportere ved å laste ned eller sende til deg selv på epost. Se under «mine medlemskap» og klikk «send medlemskort».

MedlemsAPP:

Vi har klubbAPP som heter “LAGET MITT”. I appen finner du ditt digitale medlemsbevis, samt fullstendig oversikt over ditt klubbmedlemskap, klubbinfo, aktiviter, o.l.. Les mer om APPen og kom i gang her:

https://rubic.zendesk.com/hc/no/articles/214586225…Slik ser det digitale medlemsbeviset ut:

lagetmitt medlemskort.jpg

Når du er inne i lagetmitt appen trykker du på menyknappen øverst til venstre og deretter på medlemskort.

 

Medlemsfordeler Øyer-Tretten Idrettsforening:

sport 1logo.jpg

Kjøp sportsutstyr til rabaterte priser

- ØTI arrangerer handledager med 25% rabatt.

- Vis gyldig medlemsbevis (se over)