1. Hjem
  2. ØTI-medlemskontingent 2022

Øyer-Tretten Idrettsforening sender ut medlemskontingent for 2022 i disse dager.   Rubic logo.jpg

 

Alle som driver med ulike organiserte aktiviteter, trenere, lagledere, personer som har ulike verv i ØTI skal være medlemmer.

 

Rubic, medlemsbetaling:

velg kort- eller fakturabetaling.

Vi sender ut bekreftelses melding på ditt medlemskap, trykk på link:

-Bekreft at du ønsker å være medlem

-Sjekk at din informasjon stemmer 

-Velg betalingsmåte, ved å velge kortbetaling og lagre kort blir det raskere og betale flere i familien.

 

 

Vi ser at medlemstallet har sunket de siste årene, dette kan blant annet ha noe med C-19 å gjøre? Vi har et mål om å snu denne trenden og håper flere foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og andre som ønsker å støtte opp om ØTI sitt arbeidet blir medlemer.

 

Hvis du ikke har mottatt medlemskontingent  på e-post er du ikke registrert som medlem, meld deg inn HER

 

Dere er med å støtte opp om arbeidet med aktivisere barn ungdom og voksne i Øyer kommune, både i organisert og uorganisert aktivitet! Vi har en lav medlemskontingent i Øyer-Tretten IF så vi håper de aller fleste i Øyer kommune kan være med å støtte ØTI med 150 kr. Medlemskap og støtte-medlemskap er det samme i foreningen. Som medlem kan det hende du får en forespørsel om å være med på et av våre større arrangement i løpet av året. Vi håper noen synes det kan være artig og spennende å være med på, det er også noen "frynsegoder" som kan være av interesse for noen?

 

DSC_0042.JPGDSC09327.jpg20220409_121609(0).jpg20170527_103026.jpg

Medlemskontingent:

 

Genrelt informasjonshefte om Øyer-Tretten IF. HER

 

Enkeltmedlemskap: kr. 150,-bli medlem.jpg

Øyer-Tretten IF har en "flat" medlemskontingent, som ble vedtatt på Årsmøte 2022. Dette betyr at du betaler det samme om du er enkelt-, familie- eller støttemedlem.

Medlemsavgift gjelder pr. år og du betaler en gang pr. medlem, uansett hvor mange idretter du deltar på i Øyer-Tretten IF. Aktivitetsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett se meny til venstre.

 
Datoer for fakturering av medlems- og treningsavgifter: Februar/Mars Faktureres medlemskontingent Øyer-Tretten IF 

 

Idrettsskolen er gratis for 1. klassinger for dere som velger å fortsette på idrettskolen i 2. klasse blir det en treningsavgift på 500 kr + medlemskap i Øyer-Tretten IF. på 150 kr for 2020/2021 sesongen.

 

Lov for Øyer-Tretten IF. ang. medlemskap i foreningen:

 

Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

  1. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

  2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

 

(2)       Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

 

(7)a)    Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang

 

b)        Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

c)         Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

 

(8)       Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.