1. Hjem
 2. Årsmøte 2022

Regnskapsåret 2022

Årsmøtet 22. mars kl. 19:00 på klubbhuset.

 

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i ØTI:

SAK 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

SAK 2. Velge dirigent.

SAK 3. Velge protokollfører.

SAK 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

SAK 5. Godkjenne foretningsorden.

forretningsorden-årsmøte ØTI.pdf

SAK 6. Godkjenne innkallingen.

SAK 7. Godkjenne sakslisten.

SAK 8. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.

 - Årsmelding for ØTI 2022.docx.pdf

Mangler årsmelding for alpint og håndball, legger de inn fortløpende.

SAK 9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,

Årsregnskap ØTI 2022 signert.pdf

Resultatrapport per gruppe ØTI 2022 øti.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2022 signert.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2022.pdf

SAK 10. Behandle innkomne forslag og saker

SAK 10.1 Dele ut Æresmedlemskap

Sak 10.2 Endring av idrettslagets Lov

Forslag til ny Lov for Øyer-Tretten IF er vedlagt. Styret foreslår følgende endringer i idrettslagets lov:

Forslag_Lov for Øyer-Tretten IF.pdf

 • Loven oppdateres i henhold til gjeldende lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. Gjennom medlemskap til Norges idrettsforbund, forplikter idrettslaget å følge gjeldende lovnorm. Styret har myndighet til å vedta endringer i henhold til dette og opplyser herved at disse endringene er foretatt. Disse endringene medfører utelukkende nedkorting av paragrafene, der det nå henvises til Norges idrettsforbunds Lov for full tilgang til bestemmelsene.

 • Styret foreslår opprettelse av ny gruppe i Øyer-Tretten IF. Med dette søkes medlemskap i Norges Cykleforbund (NCF), som medfører endring i ØTIs Lov §2(2).

 • Styret foreslår endret sammensetning i styrende organer. ØTI ønsker et hovedstyre som er tettere på idretten og daglig leder. Beslutninger og vedtak i hovedstyret skal tas på grunnlag av hva som er best for fellesskapet og idrettsaktiviteten i ØTI. Representanter fra undergruppestyrene i fellesskap skal utgjøre Hovedstyret i ØTI. De har de beste forutsetninger til å ta gode beslutninger for ØTI mellom årsmøtene. Et Hovedstyret som ivaretar verdiene, samholdet og utvikler foreningen til det beste for våre medlemmer og idretten.  

Ved at alle undergrupper er representert i hovedstyret ivaretar man «nøytraliteten» i styrearbeidet. Hovedstyret skal følge de demokratiske prosessene for godt styrearbeid i henhold til ØTI sin Lov og overordnede lover og føringer fra NIF.

 • . Dette medfører endring i ØTIs Lov §10(3)14.:

  • Hovedstyret

   • Leder. Velges for 1 år.

   • Nestleder. Velges for 1 år.

   • 5 styremedlemmer. Velges for 2 år. 

   • 2 møtende varamedlem. Velges for 2 år.

 • Kontrollutvalget

  • Leder. Velges for 1 år.

  • 1 medlem. Velges for 2 år. 

 • Valgkomiteen

  • Leder. Velges for 1 år.

  • 1 medlem. Velges for 2 år. 

  • 1 varamedlem. Velges for 2 år.

 • 17. mai komite

  • ØTI bistår 17. mai komite med prosjektregnskap, innkjøpsavtaler og betalingsløsninger til gjennomføring av arrangement. Daglig leder har dialog med 17. mai komiteensleder(e), daglig leder har ikke møteplikt.

SAK 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for sesongen 2023.

- Forslag 150 kr for enkeltmedlemskap

- Forslag 450 kr for familiemedlemskap

ØTI har praktisert familiemedlemskap tidligere, nå har Rubic utviklet modul til å fakturere familemedlemskap. Hovedstyret ønsker å innføre dette fra og med 2023.

- Forslag 1050 kr treningsavgift styrkerom

- Årsmøte gir Undergruppestyrene mandat til å fastsette egne treningsavgifter for 2022/23 sesongen ut fra egne budsjetter.

SAK 12. Vedta klubbens budsjett.

Kopi av Budsjett2023 ØTI.pdf

SAK 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Årsmøtet må ta stilling til om undergruppestyrer velges på årsmøtet eller oppnevnes av hovedstyret i etterkant av årsmøtet, samt hvem som har ansvar for å finne kandidater.

Organisasjonskart 2023.pdf

SAK 14. Foreta følgende valg:

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2023.pdf (fylles inn ettervert som valgkomiteer/styrer har fått på plass undergruppestyrer).

   ○ Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan og ØTI sin Lov