Takk for at du har tatt på deg vervet som lagleder
i Øyer-Tretten Håndball!

  

Dette er en interessant oppgave som gir god kontakt med spillerne og en fin innsikt i alt det
positive idretten gir.
Lagleders oppgaver må gjerne deles på flere, men da bør dere ha klare retningslinjer
på fordeling av arbeidsoppgavene. Om ikke vervet deles på flere, er det viktig at lagleder
delegerer noen oppgaver til andre foreldre på laget.
Handballmoro.jpg

 

Lagets kontaktperson

 • Lagleder skal fungere som et naturlig bindeledd mellom styret, trener, spillere og foreldre.
 • Lagleder bør stille på lagets treninger så ofte som mulig.
 • Lagleder skal orientere spillere og foresatte om kommende aktiviteter og eventuelle endringer m.m.
 • Lagleder innkaller til foreldremøte sammen med trener(e).
  Aktuelle tema kan være:
  • Informasjon om laget
  • Terminliste. Finnes på www.handball.no  eller i app'en Min Håndball. 
  • Aktuelle aktiviteter.
  • Målsettinger.
  • Eventuelle cuper/turneringer. Oversikt over turneringer godkjent av NHF finnes på www.handball.no.

 

Lagsutstyr

Ved sesongstart får laget utlevert en lagsbag med drakter, førstehjelpsutstyr, ballpumpe, matchball og overstrekksvester.

 • Lagleder har ansvar for lagsbagen og at denne leveres tilbake komplett ved sesongslutt.
 • Lagleder har ansvar å sørge for at nødvendig førstehjelpsutstyr medbringes på kamp. (Eks. tape og is).
  Styret kan kontaktes for å få rede på hvor du finner dette utstyret.

 

Laget og spillere

Lagleder har ansvar for

 • Lagleder har ansvaret for at spillerlister er fullstendige og oppdaterte til en hver tid.
 • Lagleder må sjekke om at alle spillere har betalt håndballisensen til Norges håndballforbund fra og
  med det kalenderåret de fyller 13 år.
  Spillerne kan ikke delta i kamp før lisensen er betalt. Første gang en spiller betaler lisen er det året han/hun fyller 13 år.
  Betalingsfrist for lisensen er da 1.januar dette året, senere er fristen 1.september.
  Spillerens navn, fødselsdato og adresse sendes til styret som registrerer spillerene. Lisensen betales via Min idrett (https://minidrett.nif.no/).
  Se mer om lisensen under menypunktet Forledreinformasjon på denne siden eller på www.handball.no.

 • Dersom en spiller kommer fra en annen klubb, må spilleren melde overgang til ØTI i Min idrett.
 • I B-puljene kan det søkes om dispensasjon for spillere som er et år for gamle. Antall spillere det kan søkes for er fastsatt av regionen,
  og opplysninger om dette finner du på www.handball.no. Eventuelle godkjente dispensasjoner medbringes på kamp og fremvises
  for motstanderlagets lagleder og dommere.

Håndballkamper

 • I forbindelse med hjemmekamper trenger lagleder hjelp fra foreldrene på laget. Sett opp en arbeidsfordelingsliste til arrangementet.
  Det er behov for speaker, sekretær, tidtaker, billettør og kioskvakt. Se for øvrig egen arrangementsinstruks for avvikling av
  håndballkamper i Trettenhallen og Øyerhallen.
 • Ved bortekamper må motstanderens draktfarge sjekkes. Ved likhet må bortelaget bruke vester.
 • Lagleder utarbeider kjøreliste for bortekampene med avresietidspunkt og distribuere disse til de foresatte.
  Det er en fordel å gjøre dette tidlig slik at de som skal kjøre får beskjed om dette i god tid. Men det er viktig å gjøre
  de oppmerksomme på at det kan komme endringer.
 • Før kampen må lagleder eller trener legge inn kamptropp i TurneringsAdmin.
  Alle som skal være på banen og/eller sitte på benken under kampen må være oppført i kamptroppen, inkludert trener og lagleder.
  For hjemmekamper har lagleder ansvar for å framskaffe kamprapporter for kampen(e),
 • Før kampen, lagleder og trenere hilse på motstanderlagets laglederteam og dommere og ønske dem lykke til med kampen og
  takke dem for kampen etter kampen.
 • Lagleder må sørge for at alle spillerne er klare til kampstart.

 

Andre oppgaver

 • Delta på oppstartsmøtet for trener og lagledere arrangert av styret.
 • Påmelding av laget til turneringer/cuper. Se håndballgruppas handlingsplan for hvilke kostnader som dekkes av klubben ved slike arrangement.

 

Det finnes mye informasjon på sidene til Norges Håndballforbund og ØTI håndballgruppa sin hjemmeside, blant annet om NHF’s lover og
reglement og generelle bestemmelser for sesongen. Lagleder bør holde seg informert om aktuelt innhold på disse sidene.
Noe legges også ut på håndballgruppas Facebook-side.

 

Lagleder bør også settes seg inn i håndballgruppas handlingsplan og fair play.

 

Som lagleder du ved oppstart levere politiattest til klubbens leder. Link til søknad finnes på våre hjemmesider.

 

Lagleder er uunnværlig i alle lagidretter. Det er litt å sette seg inn i og ha oversikt over, men den morsomste og viktigste oppgaven er
å skape et trygt miljø innad i laget. I tillegg får en på en super måte ta del i spillernes utvikling og prestasjonsglede på en kjempefin måte.

 

Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål. E-post til styret er: handball@oti.no

 

LYKKE TIL!